Skip to main content

Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite https://www.sciante.nl/ van Sciante Measurement B.V. en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 50157094 ("Sciante"). Wij verzoeken u deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie is niet bedoeld als advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wij doen ons best juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden. Wij garanderen niet dat de aangeboden informatie juist, volledig actueel en van toepassing op uw situatie is. De informatie is bedoeld voor specifieke markten en daarmee wellicht niet op u van toepassing.

Sciante beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wet- en regelgeving. Sciante garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is verboden.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Sciante hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Sciante de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt, tenzij dit expliciet vermeld wordt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor uw eigen risico. Sciante aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De inhoud van gelinkte internetsites is door Sciante niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Sciante, of de rechthebbende die materiaal in licentie gegeven heeft, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden werken. Dit omvat maar is nietb beperkt tot teksten, grafisch materiaal en logo’s. Het is verboden informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sciante of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag van de informatie op deze internetsite maximaal één elektronische of fysieke kopie maken voor persoonlijk gebruik. Gebruik tijdens het uitoefenen van uw beroep geldt niet als persoonlijk.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Sciante stuurt, kunnen onveilig zijn. Sciante raadt derhalve aan om een beveiligd communicatie middel te gebruiken als u vertrouwelijke informatie aan Sciante stuurt. Indien u ervoor kiest berichten per onbeveiligd communicatie middel aan Sciante te zenden, aanvaardt u het risico en de verantwoordelijkheid als deze 9informatie op welke manier dan ook gecompromitteerd wordt.

Beperking aansprakelijkheid

Sciante en haar bestuurders ,werknemers en vertegenwoordigers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, gevolgschade of welke schade ook, waaronder begrepen omzetderving, winstderving of verlies van data die resulteert uit het gebruik van deze internetsite, de informatie of de werken die erop zijn geplaatst op welke wijze ook, zlefs als Sciante er vooraf op gewezen is dat dergelijke schade kan ontstaan. Deze aansprakelijkheids beperking geldt ook voor informatie ofwerken die u van deze internet site hebt gedownload, ongeacht of dit met of zonder toestemming van Sciante is gebeurd.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer verschillen vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, prevaleert de versie in de Nederlandse taal.

Wijzigingen

Sciante behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

©2018-2019 Sciante Measurement B.V. Niets uit deze disclaimer mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sciante Measurement B.V. U mag een enkele kopie bewaren voor naslag doeleinden.

We use cookies on this site to enhance your experience

We also use analytics to analyze the use of this site